ngôn ngữ

  1. longtran159

    Thông tin về Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

    Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế được dùng để đánh giá khả năng ngôn ngữ. Hệ thống này được sử dụng trên toàn thế giới nhằm mô tả các kỹ năng ngôn ngữ của học viên. Các kỳ thi nào thuộc về CEFR? Biểu đồ dưới đây cho thấy tất cả các kỳ thi...
Top