Mã BB

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Làm cho văn bản được in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của văn bản được bọc.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Tạo một liên kết sử dụng văn bản được bọc làm mục tiêu.
  Ví dụ:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Liên kết văn bản được bọc đến trang web hoặc địa chỉ email được chỉ định.
  Ví dụ:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết đến hồ sơ của người dùng. Điều này thường được chèn tự động khi đề cập đến một người dùng.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên người dùng[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị một hình ảnh, sử dụng văn bản được bọc làm URL.
  Ví dụ:
  [IMG]https://edusoft.vn/data/images/logo-w-s.png[/IMG]
  Hiển thị:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Nhúng phương tiện truyền thông từ các trang web được phê duyệt vào tin nhắn của bạn. Bạn nên sử dụng nút phương tiện trong thanh công cụ soạn thảo.
  Duyệt trang: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  Một trình phát YouTube được nhúng sẽ xuất hiện ở đây.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Thay đổi liên kết trong văn bản.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Hiển thị văn bản đó đã được trích dẫn từ nguồn khác. Bạn cũng có thể quy tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  Quoted text
  A person nói:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Ẩn văn bản có thể chứa các phần tử tiết lộ để người xem phải bấm vào để xem.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Đăng nhập hoặc đăng ký để xem nội dung
  Đăng nhập hoặc đăng ký để xem nội dung
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Cho phép bạn hiển thị nội dung văn bản trong số các nội dung thông thường ẩn văn bản có thể chứa nội dung và phải được người xem nhấp vào để xem.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - Programming code display

  Hiển thị văn bản bằng một trong một số ngôn ngữ lập trình, làm nổi bật cú pháp nếu có thể.
  Ví dụ:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Hiển thị:
  General code:
  Mã:
  General
  code
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Cho phép bạn hiển thị mã nội tuyến giữa các nội dung bài bình thường. Cú pháp sẽ không được làm nổi bật.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Ấn thụ văn bản được bọc. Điều này có thể được lồng cho các vết lõm lớn hơn.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Đánh dấu đặc biệt để hiển thị các bảng trong nội dung của bạn.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain text

  Vô hiệu hóa dịch mã BB trên văn bản được bọc.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Chèn một file đính kèm tại các điểm quy định. Nếu tệp đính kèm là hình ảnh, hình thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấp vào nút thích hợp.
  Ví dụ:
  Hình nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Cỡ đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  Nội dung của các tập tin đính kèm này sẽ hiển thị ở đây.
 • [DOWN] - Tải xuống

  Tạo nút Tải xuống trong bài viết
  Ví dụ:
  [DOWN]Liên kết tải xuống[/DOWN]
  Hiển thị:
 • [HOME] - Trang chủ

  Tạo nút Trang chủ trong bài viết
  Ví dụ:
  [HOME]Liên kết Trang chủ[/HOME]
  Hiển thị:
Top