Test 123123

 

Test 123123

 

Để Quản lý Tài liệu giảng dạy trong EduSoft sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào mục " Tài liệu giảng dạy" chọn " Tạo thư mục con"

 Bước 2: Chọn File tải lên tại "Tải lên"

Để "Quản lý Ngân hàng câu hỏi" trong EduSoft sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Chọn mục " Quản lý môn học" → " Thêm mới" → Điền tên môn học

Bước 2: Chọn mục " Quản lý chủ đề" → " Thêm mới" → Điền tên chủ đề/ Chọn "Danh mục cha"

Bước 3: Chọn mục " Quản lý câu hỏi bài tập" Chọn hình thức nhập câu hỏi theo các hình thức sau:

- Đối với câu hỏi Tự luận: Nhập từng câu hỏi, chọn Chủ đề, Tiêu đề, Nội dung câu hỏi

- Đối với câu hỏi Trắc nghiệm: Nhập từng câu/ Import File Excel

Nhập từng câu: Chọn Chủ đề, Thêm " Tiêu đề, Nội dung câu hỏi, đáp án trắc nghiệm"

Import File Excel: Chọn Chủ đề, Chọn "File câu hỏi" .

Lưu ý: Có thể tài File mẫu để hoàn thành câu hỏi

- Lập trình: Nhập từng câu/ Import File Excel

 

Để "Lịch trình giảng dạy" trong EduSoft sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Chọn mục " Lớp học của tôi" → " Tạo mới lớp học" → " Lịch trình giảng dạy"

Bước 2: Chọn "Thêm buổi học" → Điền các thông tin " Tiêu đề, Thời gian buổi học, mô tả"

Bước 3: Sau khi "Thêm buổi học", người dạy có thể thêm "Tài liệu, bài tập, kiểm tra,..."

Để "Tạo lớp học trực tuyến" trong EduSoft sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Chọn mục " Lớp học của tôi" → " Tạo mới lớp học"

Bước 2: Điền các thông tin " Tên lớp" → " Thời gian Bắt đầu và Kết thúc" → " Mô tả lớp học"