Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.2-THCS

Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.2-THCS

Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số...
Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.1

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.1

Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ...
Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.0

Chương trình Cộng điểm bộ môn – DBM5.0

Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm...