Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm – KQCN3.1-THCS

Đây là Bảng tổng hợp kết quả lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày Đọc tiếp…